آلمن آمید واکس

توضیحات

آلمن واکس | سری آمید واکس

آمید واکس، نانو واکسی است که بر اساس اصلاح واکس های نانوپلیمری
دکتر آلمن و ایجاد پیوندهای آمیدی اتیلنی در فرایند، بوجود آمده است.
از جمله کاربردهای این واکس، استفاده بعنوان آنتی بلاک و لیزکننده
در PVC و EVA و چسب های گرماذوب، بعنوان آنتی بلاک و جداکننده از
قالب جهت ABS، PP، پلی اتیلن و پلی آمید، بعنوان کمک فرایند جهت
فرایندکردن پلیمرهای که در فرایند نیاز به دماهای بالا دارند و همچنین
بعنوان شفاف کننده و براق کننده می باشد.

این واکس همچنین می تواند بصورت قابل حل در آب تولید گردد.