آلمن پارا واکس

توضیحات

آلـمـن واکــس | سری پــارا واکــس

پارا واکس یک واکس پارافینی نانومودیفاید می باشد که بواسطه
نانومواد و الهام از نانوفناوری، از خواص ارتقاء یافته و بهبودیافته
فیزیکی مکانیکی نوری و فرایندی برخوردار شده است.
پارا واکس جایگزین مناسب و تخصصی پارافین می باشد.