نانو مستربچ رنگی مایع

دسته:

توضیحات

دکتر آلمن، مخترع و تولیدکننده انحصاری نـانـو مستـربـچ ها در کشور
می باشد که گریدهای رنگی خود را تحت عنوان “ آ لـمـن کـالــر” ارائه
می دهد و طیف وسیعی از نانومستربچ های رنــگــی را شامل می شود.

آلـمـن کـالـر نوعی از مستربچهای رنگی است که بواسطه الهام گیری از
نانوتکنولوژی فرایندی و فرمولاسیونی، از پخش و پوشش فوق العاده
بهره مند شده و این حتی با درصد مصرف کمتر نسبت به مستربچهای
معمولی نیز محقق می شود که این مهم یعنی رنگپذیری فوق العاده در
کنار درصد مصرف کمتر در گریدهای خمیــری و مایــع چشمگیر است.

آلــمــن کــالــر بصورت پـودر، گرانـول، خمیری و مایع ارائه می گردد.